top of page

Definities en juridische verwijzingen

 

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie over een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging, die geïdentificeerd is of kan worden, zelfs indirect, door te verwijzen naar andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer.

 

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie (of services van derden die in deze applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina in de Applicatie wordt doorgebracht) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van pagina's bezocht, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

 

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt, die moet samenvallen met of gemachtigd zijn door de Betrokkene, naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

 

Betrokkene

De rechtspersoon of natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

 

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of enige andere instantie, vereniging of organisatie die door de Verwerkingsverantwoordelijke is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Gegevensbeheerder (of Eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of enige andere instantie, vereniging of organisatie die het recht heeft om, ook samen met een andere verantwoordelijke voor de verwerking, beslissingen te nemen over de doeleinden en de methoden van verwerking van Persoonsgegevens en de gebruikte middelen, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. Tenzij anders aangegeven, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze applicatie.

 

Deze applicatie

De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld.

 

Legale informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen onder Art. 10 van EG-richtlijn n. 95/46/EG, en onder de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, zoals herzien door Richtlijn 2009/136/EG, met betrekking tot cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze applicatie.

Soorten gegevens verzameld

Onder het soort gegevens dat deze Applicatie zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: adres, voornaam, achternaam, telefoonnummer, btw-nummer, bedrijfsnaam, land, staat, provincie, e-mailadres, postcode code, stad, btw-nummer, cookies en gebruiksgegevens.

Andere verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden beschreven in andere secties van dit privacybeleid of door een speciale uitlegtekst die contextueel bij de gegevensverzameling hoort. De Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie. Elk gebruik van cookies - of van andere trackingtools - door deze applicatie of door de eigenaren van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, tenzij anders vermeld, dient om gebruikers te identificeren en hun voorkeuren te onthouden, met als enig doel het leveren van de service vereist door de gebruiker. Het niet verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens kan het voor deze Applicatie onmogelijk maken om haar diensten te verlenen.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze applicatie en bevestigen dat ze toestemming hebben van de derde partij om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

 

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

 

Verwerkingsmethoden

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Gegevens van Gebruikers op een behoorlijke manier en zal passende veiligheidsmaatregelen nemen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de gegevensbeheerder kunnen de gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van de site (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derden partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Retentietijd

De Gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de door de Gebruiker gevraagde dienst te verlenen, of vermeld staat voor de doeleinden die in dit document worden beschreven, en de Gebruiker kan de Gegevensbeheerder altijd verzoeken de gegevens op te schorten of te verwijderen.

 

Het gebruik van de verzamelde gegevens

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de Gebruiker, Interactie met externe sociale netwerken en platforms en Analytics.

De persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden beschreven in de specifieke secties van dit document.

 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 

Contactformulier, ROI-formulier of Bestelformulier (deze aanvraag)

Door het contactformulier in te vullen met zijn Gegevens, machtigt de Gebruiker deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken zoals aangegeven in de kop van het formulier.

Verzamelde persoonlijke gegevens: adres, stad, bedrijfsnaam, land, e-mailadres, voornaam, achternaam, telefoonnummer, provincie, staat, belastingnummer, btw-nummer en postcode.

 

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze applicatie)

Door zich te registreren op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst met contactpersonen van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard met betrekking tot deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van het aanmelden voor deze applicatie of na het doen van een aankoop.

Verzamelde persoonsgegevens: e-mailadres.

 

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: VS –  Privacybeleid  –  Afmelden

 

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

 

Juridische actie

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de Verwerkingsverantwoordelijke, voor de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde diensten.

De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek van overheidsinstanties persoonsgegevens kan verstrekken.

 

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

 

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze applicatie en alle diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze applicatie vastleggen (systeemlogboeken) of voor dit doel andere persoonlijke gegevens gebruiken (zoals IP-adres).

 

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

 

De rechten van gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om te weten of hun persoonlijke gegevens zijn opgeslagen en kunnen de gegevensbeheerder raadplegen om meer te weten te komen over de inhoud en oorsprong ervan, om de juistheid ervan te verifiëren of om te vragen dat ze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd , of voor hun transformatie in anoniem formaat of om gegevens te blokkeren die in strijd zijn met de wet, en om zich te verzetten tegen de behandeling ervan om alle legitieme redenen. Verzoeken moeten naar de gegevensbeheerder worden gestuurd via de hierboven vermelde contactgegevens.

Deze applicatie ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.

Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Niet volgen"-verzoeken honoreert, leest u hun privacybeleid.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het Beleid, moet de Gebruiker stoppen met het gebruik van deze Applicatie en kan hij de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke heeft over Gebruikers.

 

Gegevensbeheerder en eigenaar

Fit Things NV, Prinsenmeers 15, 9200 Dendermonde, België, privacy@fitthings.be

bottom of page
google-site-verification=3JRnlgo9sE7w94AIaMHCH_qaSzY2pXB2p4rc_xbjHcA