top of page

Acceptatie van onze voorwaarden

Door de website Slimbox.eu te bezoeken, een van de diensten of informatie die is gemaakt, verzameld, samengesteld of ingediend bij Slimbox.eu te bekijken, openen of anderszins te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Servicevoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan onze Voorwaarden, is uw enige optie om de diensten van Slimbox.eu niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken. U begrijpt, gaat ermee akkoord en erkent dat deze voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en Slimbox.eu en dat uw gebruik van Slimbox.eu aangeeft dat u deze overeenkomst definitief accepteert.

Dienstverlening

U stemt ermee in en erkent dat Slimbox.eu het recht heeft om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan Slimbox.eu haar diensten te wijzigen, verbeteren of stop te zetten, zelfs als dit ertoe kan leiden dat u geen toegang krijgt tot de informatie die erin staat. Verder gaat u ermee akkoord en erkent u dat Slimbox.eu gerechtigd is om diensten aan u te verlenen via dochterondernemingen of gelieerde entiteiten.

Eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat Slimbox.eu bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie kan bevatten, waaronder handelsmerken, dienstmerken en octrooien die worden beschermd door intellectuele eigendomswetten en internationale intellectuele eigendomsverdragen. Slimbox.eu geeft u toestemming om delen van de inhoud ervan te bekijken en in één keer te kopiëren voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onze inhoud mag niet worden verkocht, gereproduceerd of gedistribueerd zonder onze schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken, dienstmerken en logo's van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle verdere rechten die hierin niet specifiek worden verleend, zijn voorbehouden.

Ingediende inhoud

Wanneer u inhoud naar Slimbox.eu verzendt, verleent u Slimbox.eu tegelijkertijd een onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw inhoud wereldwijd te publiceren, weer te geven, te wijzigen, te distribueren en te syndiceren. U bevestigt en garandeert dat u over de vereiste bevoegdheid beschikt om bovenstaande licentie aan Slimbox.eu te verlenen.

Beëindiging van de overeenkomst

De voorwaarden van deze overeenkomst blijven voor altijd van toepassing totdat ze door een van de partijen worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook. Voorwaarden die voor altijd zullen blijven gelden, blijven onaangetast door de beëindiging van deze overeenkomst.

Afwijzing van garanties

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van Slimbox.eu geheel op eigen risico is en dat onze diensten worden geleverd "As Is" en "As Available". Slimbox.eu geeft geen expliciete of impliciete garanties, goedkeuringen of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de werking van de Slimbox.eu-website, informatie, inhoud, materialen of producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en garanties dat toegang tot of gebruik van de service ononderbroken of foutloos zal zijn of dat defecten in de service gecorrigeerd.

Beperking van de aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Slimbox.eu en haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma's of informatie of ander immaterieel verlies dat voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de service of informatie te gebruiken, of enige permanente of tijdelijke stopzetting van een dergelijke dienst of toegang tot informatie, of de verwijdering of corruptie van enige inhoud of informatie, of het niet opslaan van enige inhoud of informatie. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of Slimbox.eu op de hoogte is gesteld of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. In jurisdicties waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, is de aansprakelijkheid van Slimbox.eu beperkt voor zover toegestaan door de wet.

Externe inhoud

Slimbox.eu kan hyperlinks bevatten naar inhoud, advertenties of websites van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Slimbox.eu niet verantwoordelijk is voor en geen goedkeuring geeft aan advertenties, producten of bronnen die beschikbaar zijn via dergelijke bronnen of websites.

Jurisdictie

U begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het territorium dat uitsluitend door Slimbox.eu wordt bepaald om een juridische kwestie op te lossen die voortvloeit uit deze overeenkomst of verband houdt met uw gebruik van Slimbox.eu. Als de bevoegde rechtbank oordeelt dat enige bepaling van de overeenkomst ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd en blijven de overige Voorwaarden geldig.

Volledige overeenkomst

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de bovenstaande voorwaarden de gehele algemene overeenkomst tussen u en Slimbox.eu vormen. U kunt onderworpen zijn aan aanvullende Algemene voorwaarden wanneer u andere diensten, gelieerde diensten of inhoud of materiaal van derden gebruikt, koopt of opent.

Wijzigingen in de voorwaarden

Slimbox.eu behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in onze voorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze zijn gepost en als u Slimbox.eu blijft gebruiken na eventuele wijzigingen in de voorwaarden, betekent dit dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn.

bottom of page
google-site-verification=3JRnlgo9sE7w94AIaMHCH_qaSzY2pXB2p4rc_xbjHcA